බැංකු රැසක ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 211 වෙයි

ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 202.89 ක් වශයෙන් ඊයේ (17) දිනයේදී ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව තීරණය කර තිබුණ ද වාණිජ බැංකු රැසක්ම මේ වනවිට එය රුපියල් 211.00 දක්වා ඉහළ නංවා තිබේ.

පසුගිය මාස කිහිපයක් තිස්සේම ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 203.00 ට අඩුවෙන් බර තබා පවත්වා ගැනීමට කටයුතු කළ අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඩොලර් හිඟයක් මෙන්ම කළුකඩ වෙළඳපොලෙහි ඩොලරයක මිල රුපියල් 245ක් දක්වා ඉහළ යෑමක් ද දක්නට ලැබිණි.

වාණිජ බැංකු ඩොලරයක විකුණුම් මිල සහ ගැණුම් මිල ඉහළ නංවා ඇත්තේ මෙවන් තත්වයක් තුළය.

ඒ අනුව හැටන් නැශනල් බැංකුව, සම්පත් බැංකුව, එන්ඩීබී බැංකුව, කොමර්ශල් බැංකුව, නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව යනාදී බැංකු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 211 දක්වා ඉහළ නංවා තිබුණු අතර සෙලාන් බැංකුව රුපියල් 215ක් දක්වා ද ඉහළ නංවා තිබේ.

මේ අතර ලංකා බැංකුවෙහි රුපියල් 203ක් සහ මහජන බැංකුවෙහි රුපියල් 202.9984ක් වශයෙන් තවමත් ඩොලරයක විකුණුම් මිල පවතී.

උපුටා ගැනීම – www.truenews.lk වෙබ් අඩවිය