සයිනෝෆාර්ම් ලබා ගත් අයට විදෙස්ගත විය හැකිය

සයිනොෆාම් එන්නත ලබාගත් පුද්ගලයින් විදේශගතවීමට නොහැකි තත්ත්වයක් මතුව නොමැති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසනවා. සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය රංජිත් බටුවන්තුඩාව පැවසුවේ සයිනොෆාම් එන්නතට අනුමැතිය ලබාදී නොමැති රටකට වුවද අදාළ රටේ නියම කර ඇති ක්‍රියාදාමයටන්ට අනුගතව එම රටට ඇතුල් විය හැකි බවයි. උපුටා ගැනීම – පාර්ලිමේන්තු පුවත්