ඩයනා ගැන චිත්‍රපටයේ පළමු පෝස්ටරය නිකුත් කරයි

Kristen Stewart රංගනයෙන් සම්බන්ධ වූ Pablo Larraín විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද Three Days In The Life of Diana, Princess of Wales චිත්‍රපටය සඳහා පළමු පෝස්ටරය නිකුත් කර ඇත. මෙම පෝස්ටරය එලිදක්වා ඇත්තේ වැනිස් සිනමා උළෙලේ මංගල දර්ශනය ආරම්භ වීමට සතියකට පෙරය. මෙම පෝස්ටරය දැක්වෙන දිගු ගවුම නිර්මාණය කර ඇත්තේ David සහ Elizabeth Emanuel විසින් වන …

ඩයනා ගැන චිත්‍රපටයේ පළමු පෝස්ටරය නිකුත් කරයි Read More »