ශ්‍රී ලංකාව විශේෂ අවදානම් රටවල් 6 ට

කටාර් රාජ්‍යයේ පිහිටි Hamad Medical Corporation නම් ආයතනය ලෝකයේ විවිධ රටවල් අවදානම අනුව වර්ගීකරණය කර ජනතාවට දැනුවත් කර ඇත. එහිදී ඔවුන් විශේෂ අවදානම් රටවල් හයක් නම් කර ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාව ද ඊට ඇතුලත්.

අදාල වර්ගීකරණය සහ උපුටා ගැනීම පහතින් වේ.