පෞද්ගලික අංශ සේවකයින්ගේ අවම වැටුප ඉහළට

මෙරට පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ගේ අවම මාසික වැටුප හා අවම දෛනික වැටුප ඉහළ දමා කම්කරු කොමසාරිස්වරයා විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම නිවේදනය පහතින්