පෞද්ගලික අංශ සේවකයින්ගේ අවම වැටුප ඉහළට

මෙරට පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ගේ අවම මාසික වැටුප හා අවම දෛනික වැටුප ඉහළ දමා කම්කරු කොමසාරිස්වරයා විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම නිවේදනය පහතින්

Scroll to Top