සී අයි ඩී එක තිලිණි ප්‍රියමාලිගේ ජීවිතයට කල විනාශය.