නේත්‍රා වීරසිංහගේ බල්ලත් එක්ක පින්තූර

මිස් ස්කූබා පැජන්ට් එක තුලින් ජනප්‍රිය වූ නේත්‍රා වීරසිංහ ලස්සන ෂූට් එකක් කරලා තිබ්බා. මෙහි ඡායාරූප ලක්මාල් සිංහාරගේ විසින් සිදු කර ඇත.

ඡායාරූප නේත්‍රා වීරසිංහ ගේ ෆේස්බුක් පිටුවෙනි.