අගමැති අද ජී 20 අන්තර් ආගමික සමුළුව අමතයි

මෙවර ජී 20 අන්තර් ආගමික සමුළුව ඉතාලියේ බොලොඤ්ඤා නුවරදී අද ආරම්භ වීමට නියමිතයි.

ඒ අනුව එහි ආරම්භක සැසියේ ප්‍රධාන දේශනය පවත්වන්නේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින්.

මෙවර ජී 20 අන්තර් ආගමික සමුළුවේ තේමාව වී ඇත්තේ “සංස්කෘතීන් අතර සාමය, ආගම් අතර අවබෝධය” යන්නයි.

Scroll to Top