මහේෂි ගේ ලස්සන පවුල

උපුටා ගැනීම ෂාන් රූපස්සර ෆේස්බුක් පිටුවෙනි

Shan Rupassara Photography shaarooseyaa creation.
0773810003, 0713810003, 0722810003, 0773930003

Dressed By : Suranga Akash

Location -Hotel Ramrich