උසස්පෙළ සහ ශිෂ්‍යත්ව විභාග අයදුම්පත් භාර ගැනීම අදින් අවසන්

2021 උසස් පෙළ සහ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අදින් අවසන් වනවා.

පවතින කොවිඩ් තත්වය මෙන්ම ගුරු, විදුහල්පති වර්ජනය හමුවේ එම දින වකවානු දීර්ඝ කරන්නේද යන්න විභාග දෙපාර්තමේන්තුව හෝ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් මේ දක්වා ප්‍රකාශයට පත් කර නැහැ.

පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය නොවැම්බර් 14 දා සහ උසස් පෙළ විභාගය නොවැම්බර් 15 දා සිට දෙසැම්බර් 10 දා දක්වා පැවැත්වීමටයි දැනට සැලසුම් කර ඇත්තේ.