ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ගුවන් තොටුපල පිරී ඉතිරී යයි

ඇෆ්ඝනිස්ථානයේ කාබුල් නගරයෙන් පළායමට උත්සාහ කරන්නන් හේතුවෙන් එහි ගුවන් තොටුපලේ විශාල ව්‍යාකූලත්වයක් හටගෙන තිබෙනවා.