ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්

ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල අද (15) සිට විවෘතව තැබෙන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙනවා.

ඒ අනුව මාතර, වව්නියාව, මහනුවර, කුරුණෑගල ප්‍රාදේශීය කාර්යාල අද උදැසන 09 සිට දහවල් 01 දක්වා විවෘතව පවතිනවා.

මෙහිදී මෙම කාර්යාල සාමාන්‍ය සේවා යටතේ සහ හදිසි අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් විවෘතයි.