හික්කඩුවේ MOH කාර්යාලයේ අක්‍රමිකතාවයක් සිදුවී ඇති ද?

හික්කඩුව MOH කාර්යාලයේ සිදුවී ඇති සිදුවීමක් සම්බන්දව වීඩියෝවක් සමාජ ජාලා වල සැරිසරනවා. බෙහෙත් වීදීමකින් තොරව ෆෝමය පුරවා එම එන්නත් වාහනයකින් රැගෙන යන බවට එහි සිටින පුද්ගලයින් චෝදනා කරයි.

එම වීඩියෝ පටය පහලින්.