රිෂාඩ් ගේ කුටියේ දුරකථනයක්

කොළඹ මැගසින් බන්ධනාගාරයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් රඳවා සිටින කුටියෙන් ජංගම දුරකථනයක් සොයාගත් බව බන්ධනාගාර ප්‍රකාශක කියයි.