පාන් පිටි මිල වැඩිවෙන්නෙ නෑ

රජය සමඟ පැවති සාකච්ඡාවෙන් පසු තිරිඟු පිටි මිල ඉහළ නොදැමීමට තිරිඟු පිටි ආනයනය කරනු ලබන සමාගම් එකඟතාව පලකළ බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා ප්‍රකාශ කරයි.