ලක්ෂයට වඩා වැඩි පඩි ගන්න සියලු දෙනාගෙන් 5% ක බද්දක්

ලක්ෂයට වඩා මාසික වැටුපක් ගන්නා සියලු දෙනාගෙන් සීයයට 5 ක පමණ බද්දක් පැනවිය යුතු බව වෙළද අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

ඒ කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ අධ්‍යාපනය සෞඛ්‍ය වැනි සේවාවන් පවත්වාගෙන යාම සදහා වේ.

ඒ මහතා සහභාගී වූ රූපවාහිනී වැඩසටහනක මේ බව සදහන් කර සිටියා.