හිටපු ඇෆ්ඝන් ජනාධිපති අශ්රෆ් ඝානි එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ

හිටපු ඇෆ්ඝන් ජනාධිපති අශ්රෆ් ඝානි සහ ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සිටින බව එරට විදේශ අමාත්‍යංශය කියයි.

Scroll to Top