2022 වසර සදහා අමතර බැංකු නිවාඩු 3 ක්

2022 වසර සදහා බැංකු නිවාඩු 03 ක් දැනට පවතින නිවාඩු වලට අමතරව අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

ඒ මැයි මස 02 වනදා, ඔක්තෝබර් මස 10 වනදා සහ දෙසැම්බර් 26 වනදා ලෙසයි.

ගැසට් නිවේදනය පහතින්.

ඡායාරූපය උපුටා ගැනීම – newsi.lk වෙබ් අඩවියෙන්