14 රාත්‍රී දොළහෙන් පසු උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම තහනම්

ශිෂ්‍යත්ව විභාගය වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන උපකාරක පන්ති එළඹෙන 14 වන දා රාත්‍රී 12.00න් පසු පැවැත්වීම තහනම් කරමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.
මේ සමඟම විභාග අපේක්ෂයින් සඳහා පන්ති සංවිධානය කිරීම සහ මෙහෙයවීම, අනුමාන ප්‍රශ්නපත්‍ර මුද්‍රණය කිරීම සහ බෙදා හැරීම ,දේශන-සම්මන්ත්‍රණ ,වැඩමුළු පැවැත්වීම තහනම්ය.
එම තහනම පනවා ඇත්තේ 1927/49 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය මගින් සංශෝධිත 1968 අංක 25 දරණ ප්‍රසිද්ධ විභාග පනතෙහි 22 වගන්තිය යටතේ නියෝග ප්‍රකාර අනුවය. තහනම වලංගු වන්නේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පැවැත්වෙන තුරු පමණක් වේ.