විදෙස් රැකියා ඒජන්සි 400ක් තහනම්

සංචාරක වීසා මත ශ්‍රමිකයින් විදෙස්ගත කර ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය තොරතුරු ලබානොදුන් රැකියා නියෝජිතායතන 400 ක් තහනම් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර මහතා පවසයි.

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය වැය ශීර්ෂය පිළිබඳ විවාදයට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා අද (03) පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ බව කියා සිටියේය.

“විදේශ රැකියා නියෝජිතායතනවල හිමියකරුවන් නියාමනය කිරීම අපි ඉතාම හොඳින් සිදුකරනවා. මේ වනවිට විසිට් වීසාවලින් යවලා ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා නොදීපු ආයතනවලින් 400ක් මේ වනවිට තහනම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවට ඩොලර් විදියට ගෙන්නේ නැතුව උන්ඩියල් ක්‍රමයට තමන්ගේ කමිෂන් මුදල් ලංකාවට ගෙනපු නියෝජිතායතනවලට තාවකාලික තහනම් තියෙනවා. අවසරපත් ලබාදීමේ ක්‍රමවේදයක් හදලා දීලා තිබෙනවා. ඉස්සර ලක්ෂ හතහමාරට තිබුණ එක තව ටික දවසකින් ලක්ෂ 30කින් තමයි බලපත්‍රයක් දෙන්නේ.”