රන් මිළ යළි ඉහළට

අද (13) දින රන් මිල කැපීපෙනන ලෙස ඉහළ ගොස් තිබේ.
මෙරට රත්‍රං නිෂ්පාදකයින් සදහන් කළේ රන් පවුමක් රුපියල් 1500කින් පමණ ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.
ඒ අනුව අද දින රන් මිල සටහන් වූයේ මෙලෙසිනි
*රන් අවුන්ස රු . 688,869.00
*කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 රු. 24,300.00
*කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) රු. 194,400.00
*කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 රු. 22,280.00
*කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) රු. 178,200.00
*කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 රු. 21,270.00
*කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) රු. 170,100.00