මාතරට හෙට ජල කප්පාදුවක්

මාලිම්බඩ ජල ටැංකියේ සිට ඉසදින් නගර ජල ටැංකියට ජලය රැගෙන එනු ලබන නළ මාර්ගයේ අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් මාතර ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට (8) පැය 8 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

එම ප්‍රදේශවලට හෙට (8) ජලය ඇත හිටවනු ලබන්නේ පෙරවරු 10.00 සිට පස්වරු 06.00 දක්වා කාලය තුළය.එම කාලය තුළ කොටවිල, හේනේවල, මිරිස්ස, මඩිහ, කඹුරුගමුව, වැව්හමන්දූව සහ ගාලුපාරේ කඹුරුගමුවේ සිට මිරිස්ස දක්වා එලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට නියමිතය