ප්‍රසිද්ධ තැන්වල දුම් බී හමාරයි

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන පරිදි පොදු ස්ථානවල දුම්බීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කිරීමට මෙක්සිකෝ රජය පියවර ගෙන තිබේ .

මෙම නීතියට අනුව දුම්කොළ සඳහා ප්‍රවර්ධනය සහ අනුග්‍රහය දැක්වීම මෙන්ම දුම්කොළ නිෂ්පාදන ප්‍රචාරණය, පවා තහනම් වේ.

මෙම තීරණය සමඟ එරට කාර්යාල ,උද්‍යාන,හෝටල් සහ අවන්හල්හි දුම්පානය සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කර ඇතිඅතර සාප්පු තුළ සිගරට් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට පවා නොහැකිය.