දියඇල්ලේ පහස ලැබූ 4ක් අතුරුදන්

වැල්ලවාය ඇල්ලවල දිය ඇල්ලේ දිය නැමට ගිය පුද්ගලයින් සිවුදෙනෙකු අතුරුදන්ව ඇත. උදෑසන දිය නැමට ගිය මෙම පුද්ගලයින් සම්බන්ධව තවම තොරතුරු කිසිවක් සඳහන් නොවන අතර ඔවුන්ගේ සිරුරු තවමත් ගොඩගෙන නැත.

වැල්ලවායේ මෙම ඇල්ලවල දිය ඇල්ල ආශ්‍රිතව මිය ගිය පුද්ගලයින් ගණන මේ වන විට 17කි.