ඩීසල් රුපියල් 10කින් අඩු කරයි

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 10 කින් අඩු කෙරෙයි. මේ අනුව ඩීසල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 420ක් වන අතර මෙම මිල අඩු කිරීමත් සමඟ ලංකා IOC ඩිසල් ලීටරයක මිල ද රුපියල් 420 දක්වා පහත දමා තිබේ .