ගෑස් පෙන්නන ලිට්‍රෝ ගෑස්

රුපියල් 4,409/= කට අලෙවි කෙරුණු 12.5kgක ගෑස් සිලින්ඩරයක් අද (05) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රුපියල් 334/= කින් වැඩි කෙරේ. ඒ අනුව එහි නව මිල රුපියල් 4,743/= කි.

එමෙන්ම 5kgක ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් 134 කින් ඉහළ දමා තිබෙන අතර එහි නව මිල රුපියල් 1,904 කි.එහි පෙර පැවති මිල වූයේ රුපියල් 1,170 /=කි 2.3kgක ගෑස් සිලින්ඩරයක මිලද රුපියල් 61 කින් ඉහළ යන අතර එහි නව මිල රුපියල් 883කි.