කොළඹ – මීගමුව මාර්ගයේ හෙට වාහන ධාවනය සීමා කරයි

හෙට (07) රාත්‍රී 7.00 සිට හැඳල පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික බුද්ධ ජයන්ති මහා පෙරහැර සංවිධානය කර තිබීම හේතුවෙන් පෙරහැර මීගමුව කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ ද වීථි සංචාරය කිරීමට නියමිතව නිසා මීගමුව – කොළඹ මාර්ගයේ හැඳල හන්දියේ සිට අල්විස් හන්දිය දක්වා දක්වා රථවාහන සීමා කිරීම සිදු කරනා බව පොලීසිය මහජනතාවට දැනුම්දෙයි.
එමනිසා පෙරහැර ගමන් ගන්නා කාලය තුළ හැඳල හන්දියේ සිට අල්විස් හන්දිය දක්වා මාර්ගය භාවිත නොකර විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙස පොලීසිය දැනුම්දෙයි.