අද සිට අඩු වන අධිවේගී බස් ගාස්තු

ඉන්ධන මිල පහළ දැමීමත් සමඟ බස් ගාස්තු ද පහළ දැමිනි. අද සිට ක්‍රියාත්මක වන නව සංශෝධිත බස් ගාස්තු ලේඛනය පහතින් දැක්වේ.